Bestuur & Toezicht – Evaluatie Raad van Toezicht

Bent u op zoek naar ondersteuning van uw Raad van Toezicht en/of Raad van Bestuur? Ik adviseer en begeleid hen bij verschillende vraagstukken over governance.

1. Evaluatie en advies omtrent uw
    governance model
2. Begeleiding en evaluatie van Raad
    van Toezicht
3. Evaluatie en advies omtrent
    effectiviteit RvB en RvT
4. Teamcoaching van Raad van
    Bestuur en/of Raad van Toezicht

Adviseur bestuurszaken

1. Evaluatie en advies omtrent Governance vraagstukken

U wilt uw governance structuur herijken na een fusie of overname, na verandering van het business model of als u merkt dat het huidige model niet meer voldoet?

Vragen die vaak voorkomen zijn:

 • is de omvang en/of samenstelling van de Raad van Bestuur optimaal
 • voldoet de Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen
 • is er voldoende fit tussen de huidige bemensing en de vereiste competenties?

Governance is één van mijn specialismen, waarbij ik u graag ondersteun en adviseer. Op basis van een interviewronde schets ik u enkele modellen voorzien van pro’s en contra’s. Daarna volgt een advies die passen bij de criteria van uw organisatie.

2. Begeleiding en evaluatie van Raad van Toezicht

Zoekt u voor uw Raad van Toezicht in de zorg of bij een woningcorporatie een externe begeleider met zowel kennis van de formele governance eisen, als ervaring in het bespreekbaar maken van gevoeliger onderwerpen. Denk daarbij aan de samenwerking binnen de raad en met de bestuurder?

Dan denk ik graag met u mee en begeleid ik de evaluatiesessie. Ik maak deel uit van de door de NVTZ geselecteerde externe begeleiders bij Raden van Toezicht in de zorg.
In een evaluatie komt een aantal onderwerpen altijd aan de orde:

 • Werkt de raad in overeenstemming met de code?
 • Ontvangt de raad voldoende informatie?
 • Wat is de wijze waarop belangrijke onderwerpen worden geagendeerd en besproken?
 • Hoe worden de diverse rollen van de toezichthouder ingevuld? (toezicht, werkgever bestuurder(s), adviseur/klankbord)

Daarnaast is het verstandig dat er tijdens de evaluatie ook ruimte is om de minder zichtbare aspecten met elkaar te bespreken, zoals:

 • Is er onderling vertrouwen?
 • Vult de voorzitter zijn taak goed in?
 • Heeft de raad voldoende inzicht in de organisatie en de risico’s?
 • Is de relatie tussen Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht in balans?

Als begeleider zal ik het gesprek hierover begeleiden en objectiveren, in een sfeer van vertrouwen en openheid.

Contact

Werkwijze van Mat Botman: voorbereiding, evaluatiegesprek & actiepunten

De voorbereiding

Op basis van een gesprek met de opdrachtgever en eventueel enkele (telefonische) interviews met bestuurder en/of enkele leden, spreken wij de gewenste aanpak af. O.a. over de wijze waarop de leden zich voorbereiden, de aanpak van de evaluatie zelf, de gewenste rol van mij als begeleider (procesbegeleider en/of adviseur op bepaalde governance aspecten) en de wijze waarop mogelijke gevoelige onderwerpen ter sprake worden gebracht.

De evaluatiesessie

Ik streef altijd naar een sfeer waarin open met elkaar feiten, meningen en gevoelens worden uitgewisseld. Met als doel dat de toezichtsfunctie de komende jaren nog beter en effectiever ingevuld wordt. Dit kan op een gestructureerde wijze, maar vaak leidt een (half) open aanpak sneller tot een gesprek over de onderwerpen die er echt toe doen.

De afronding

Er volgt een verslag met de bevindingen en afgesproken acties. Het resultaat van de evaluatie is in ieder geval een groter inzicht in de sterktes en de verbeterpunten.

De concrete afspraken dragen bij aan het vergroten van de effectiviteit van het toezicht. 
Contact

3. Evaluatie en advies omtrent effectiviteit Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

Heeft u vragen over de effectiviteit van de samenwerking van uw Raad van Bestuur en/of Raad van Toezicht? Een heldere rolverdeling met voldoende afstand én onderling vertrouwen zijn van essentieel belang voor een goed functionerende topstructuur. Dan kan de bestuurder zijn/haar rol naar de externe omgeving en eigen organisatie vervullen en de toezichthouder rolvast toezicht houden en spiegelen.

Mijn aanpak is om eerst de betrokkenen te interviewen, dan de bevindingen en het advies te bespreken en vervolgens de vervolgstappen te begeleiden.

Adviseur organisatieontwikkeling

4. Teamcoaching van Raad van Bestuur en/of Raad van Toezicht

Zoekt u een seniorcoach die uw team op weg helpt de ingesleten patronen in te zien, zodat de effectiviteit van het team weer kan toenemen? Indien u inhoudelijke vragen heeft én de wens om de samenwerking in uw raad te verbeteren, dan is een oriënterend gesprek zeker zinvol. Met mij hebt u een ervaren adviseur en coach met een jarenlange inhoudelijke achtergrond in strategie- en organisatievraagstukken.